fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tetrix Techniekopleidingen

Algemene voorwaarden van Tetrix Bedrijfsopleidingen BV, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Alkmaar op 1 maart 2013.

ALGEMEEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen die Tetrix Bedrijfsopleidingen BV op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn met betrekking tot het geven van cursussen, trainingen en opleidingen zijn de artikelen 1 t/m 6 en 13 t/m 15 van toepassing. Op alle aanbiedingen die Tetrix Bedrijfsopleidingen BV doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn ten behoeve van alle andere werkzaamheden, waaronder het detacheren van leerlingen zijn de artikelen 1 t/m 12 van toepassing.

1.2 Tetrix Bedrijfsopleidingen BV wordt aangeduid als Tetrix. De wederpartij wordt

aangeduid als opdrachtgever.

1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

2.2 Als opdrachtgever aan Tetrix gegevens verstrekt, mag Tetrix uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Tetrix de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte rapporten, software, (cursus)materiaal en/of (cursus)informatie enz.

3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Tetrix ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Tetrix niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Tetrix een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Prijswijziging

4.1 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, is Tetrix gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, mits de nakoming van de verplichtingen door Tetrix nog niet is voltooid.

4.2 Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoelde prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Tetrix of op een door Tetrix aangewezen rekening.

5.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 14 dagen voor opleidingen, trainingen en cursussen en binnen 8 dagen voor detacheringen na factuurdatum.

5.3 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan Tetrix verschuldigd. De rente bedraagt minimaal 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

5.4 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Tetrix alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,–.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,– 15% (van het factuurbedrag)

over het meerdere tot € 6.000,– 10% (van het factuurbedrag)

over het meerdere tot € 15.000,– 8% (van het factuurbedrag)

over het meerdere tot € 60.000,– 5% (van het factuurbedrag)

over het meerdere vanaf € 60.000,– 3% (van het factuurbedrag)

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

5.5 Als Tetrix in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

5.6 Klachten over declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Tetrix te worden ingediend. Daarna vervalt het recht om te reclameren.

Artikel 6: Geschillen

6.1 Het Nederlandse recht is van toepassing.

6.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Tetrix neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Tetrix mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels toepassen.

Bepalingen specifiek voor het uitvoeren van overeenkomsten van opdracht

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgevoerd door medewerkers van Tetrix of derden, die door Tetrix worden ingeschakeld.

7.2 Tetrix zal zich inspannen opdrachten met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen. Tetrix staat echter niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.

7.3 De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. De termijnen in het overeengekomen tijdschema worden door Tetrix bij benadering vastgesteld.

7.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Tetrix krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.

Artikel 8: Aanpassingen van de opdracht

8.1 Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien:

– zich wijzigingen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht voordoen;

– de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist.

8.2 De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen:

– relevante wijziging van (overheids)voorschriften of – beschikkingen;

– relevante wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht;

– extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.

Artikel 9: Verplichtingen opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever dient zich jegens Tetrix als een goed en zorgvuldig opdrachtgever te gedragen. Hij is gehouden om alle gegevens van Tetrix vertrouwelijk te houden, voorzover deze gegevens als vertrouwelijk aan opdrachtgever bekend zijn of voorzover opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan Tetrix verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die

nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Hij vrijwaart Tetrix voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

9.3 Opdrachtgever is verplicht Tetrix binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij in de adviezen een tekortkoming van Tetrix daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

Artikel 10 : Onuitvoerbaarheid van de opdracht

10.1 Tetrix heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

10.2 Onder omstandigheden die niet door Tetrix te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Tetrix niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen en/of machines, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen.

10.3 Tetrix is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 11: Het honorarium

11.1 De hoogte van het honorarium oftewel de vergoeding, die Tetrix toekomt voor diens werkzaamheden, wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht naar keuze van partijen schriftelijk vastgesteld op één van de hieronder vermelde wijzen of een combinatie daarvan:

– op grondslag van de tijd besteed aan de vervulling van de opdracht;

– een tussen partijen overeengekomen vast bedrag;

– naar enige andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.

11.2 Het honorarium op grondslag van bestede tijd wordt bij het totstandkomen van de overeenkomst berekend door de vermenigvuldiging van het tussen partijen overeengekomen tarief per tijdseenheid met de hoeveelheid tijd die Tetrix rechtstreeks aan de uitvoering van de opdracht besteedt.

11.3 Het honorarium als vast bedrag wordt bij het totstandkomen van de opdracht schriftelijk overeengekomen. Het vaste bedrag wordt geacht uitsluitend te dienen voor de vergoeding van de nauwkeurig in de opdracht vermelde omvang en duur van de werkzaamheden.

11.4 Opdrachtgever is afzonderlijke kosten verschuldigd voor wijzigingen, die Tetrix dient uit te voeren, voorzover deze niet het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Tetrix.

11.5 Indien de wijzigingen het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Tetrix is opdrachtgever wel kosten verschuldigd voorzover aan deze kosten werkzaamheden ten grondslag lagen, die ook bij een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk zouden zijn geweest.

11.6 In het geval er zich wijzigingen als genoemd in artikel 8 voordoen en deze tot een wijziging van de werkzaamheden van Tetrix leiden, dan worden in overleg de kosten herzien.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Tetrix zal de te verrichten werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Als er desondanks fouten worden gemaakt, waardoor opdrachtgever schade lijdt, is daarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Tetrix is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door hem afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Tetrix geldt deze beperking niet.

12.2 Tetrix is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

Bepalingen specifiek voor het geven van cursussen, trainingen en opleidingen

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden

13.1 Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de cursus/training, wordt opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gebracht van het al dan niet doorgang vinden van de desbetreffende cursus/training.

13.2 Annulering door opdrachtgever is kosteloos, indien dit tot uiterlijk 20 werkdagen vóór aanvang van de cursus/training, schriftelijk aan Tetrix wordt medegedeeld. Bij annulering door opdrachtgever uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang cursus/training, schriftelijk aan Tetrix medegedeeld zal 50% van het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht.

13.3 Bij annulering door opdrachtgever na de in artikel 13.2 genoemde termijn, zal het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht. Eventueel bestaat de mogelijkheid om de deelnemer te laten vervangen door een ander persoon, die aan de gestelde kwalificaties voldoet. Vervanging is mogelijk tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang cursus/training, schriftelijk medegedeeld aan Tetrix.

13.4 In alle andere (uitzonderings-)situaties, waarin de in dit artikel genoemde bepalingen niet voorzien, zal de beslissing door Tetrix genomen worden.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid

Tetrix is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever, die hem ter beschikking worden gesteld, of anderszins kenbaar worden, door middel van het geven van de cursus/training.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Hoewel de cursus(informatie) met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Tetrix geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze cursus/training.

15.2 Voor het overige is Tetrix aansprakelijk voor de schade, die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Tetrix toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Tetrix verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

15.3 Indien en voor zover om welke niet aan opdrachtgever toe te rekenen reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Tetrix voor de betreffende cursus in rekening heeft gebracht.

15.4 In ieder geval komt niet voor vergoeding in aanmerking bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.