fbpx

Kosten en subsidies – inlenen via Tetrix

Inlenen via Tetrix

De leerling heeft een leerarbeidsovereenkomst (LAO) met Tetrix Techniekopleidingen en wordt gedetacheerd aan het leerbedrijf vanaf het moment dat de opleiding start (over het algemeen is dat 1 september). De leerling krijgt vanaf de eerste maand een salaris van Tetrix en dus wordt ook vanaf de eerste opleidingsmaand gefactureerd aan het leerbedrijf. Tussen het leerbedrijf en Tetrix is een detacheringsovereenkomst opgesteld waarbij het leerbedrijf de leerling inleent.

Tetrix is in het bezit van het SNA-keurmerk en als zodanig ingeschreven bij de Stichting Normering Arbeid. Naast de detacheringsovereenkomst is er ook een lidmaatschap met de scholingspool van Tetrix. De scholingspool is erkend door het opleidingsfonds OOM en A+O en voldoet aan de gestelde eisen rondom de kwaliteit van het opleiden. De subsidiebijdrage die Tetrix daarvoor van het OOM of A+O ontvangt, is verdisconteerd in het detacheringstarief.

De leerling, het ROC en Tetrix tekenen gezamenlijk een praktijk-overeenkomst (POK ) in het kader van de Beroeps Praktijk Vorming (BPV). In sommige gevallen – afhankelijk van het ROC – tekent ook het leerbedrijf mee als praktijkbiedende organisatie. Het detacheringsbedrag is gebaseerd op een contractduur die gelijk is aan de duur van de opleiding.  Het is echter mogelijk om tussentijds op te zeggen met een opzegtermijn van een maand.

Regels omtrent adv-dagen en opname verlof

De leerling heeft een verplichting om bij vrije dagen van het ROC of bij uitval van de lessen naar het leerbedrijf toe te gaan. Het leerbedrijf kan er ook voor kiezen om deze dagen in te vullen bij Tetrix. De leerling heeft dus geen schoolvakanties, maar volgt de CAO voor metaalbewerking. De leerling bouwt gedurende het jaar 200 vakantieuren op. In overleg met het leerbedrijf en Tetrix kan de leerling deze dagen opnemen. De leerling ontvangt een salaris gebaseerd op een vijfdaagse werkweek conform de vigerende CAO. De leerling heeft geen recht op Atv-dagen omdat een ROC-dag bestaat uit 6 uur en de leerling dus een 38-urige werkweek heeft.

Kosten bij inlenen 

Maandelijks wordt er een vast bedrag door Tetrix in rekening gebracht aan het leerbedrijf. Dit maandbedrag is afhankelijk van de leeftijd en het opleidingsniveau van de leerling. De opleidingskosten die Tetrix gedurende het traject maakt zijn evenredig verdeeld over de schoolperiode. Om deze reden zal er ook in de eerste maand, waarbij de leerling bij Tetrix zit, het maandelijkse bedrag in rekening worden gebracht.

Kosten die wel in het maandbedrag zijn opgenomen

  • Opleidings- en begeleidingskosten Tetrix
  • PBM’s: 2 overalls, 1 paar werkschoenen, veiligheidsbril, oordopjes
  • Lesmateriaal gerelateerd aan de branche (NIL, NEN, VCA etc.)
  • Examengeld (ROC, NIL, NEN etc.)
  • Vca-certificaat (her-examenkosten voor leerling)
  • Materiaalkosten

Kosten die niet in het maandbedrag zijn opgenomen

  • Reiskosten: de leerling krijgt eventueel een reiskostenvergoeding conform de afspraken die gelden bij het leerbedrijf
  • Gereedschapskist: de leerling betaalt zelf zijn gereedschapskist.
  • ROC-lesmateriaal: de leerling betaalt zelf zijn lesboeken van het ROC.
  • Wettelijk cursusgeld vanaf 18 jaar: de leerling betaalt zelf het cursusgeld.

Subsidiemogelijkheden bij opleiden 

Bij leerbedrijven die afdragen aan het OOM of A+O zal er € 316,67 per maand (zichtbaar op de factuur) in mindering gebracht worden op de factuur van het uitleentarief.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de ketenregeling

Als een leer-werkovereenkomst wordt overeengekomen in het kader van een BBL opleiding en ook als zodanig wordt vastgelegd dan vallen deze overeenkomsten onder de wettelijke uitzondering waarvoor de ketenregeling niet geldt. Er is dus na afloop van deze BBL opleidingstrajecten geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Ook niet indien de leerling direct een vervolg opleiding doorloopt als bijvoorbeeld doorstroom niveau 2 naar 3 of doorstroom niveau 3 naar 4.

Aanvullende informatie

De leerling is verplicht om wekelijks zijn uren in te voeren in het digitale urenportal van Tetrix. Middels dit portal wordt door Tetrix de gewerkte uren, snipperdagen en ziektedagen bijgehouden. Het leerbedrijf en Tetrix dienen deze uren te accorderen.

Van ziekte-uren boven de 45 uur per kalenderjaar wordt het looncomponent van het maandtarief aan het begin van het volgende kalenderjaar gecrediteerd aan inlener.